Allmänna villkor
Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat Avtal. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har det av parterna träffade Avtalet och upprättade bilagorna företräde framför de allmänna bestämmelserna.
1. Definitioner
1.1 Om inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

”Användare” avser de användare som är behöriga att nyttja Tjänsten enligt punkt ‎5.3.

”Avtalet” avser det mellan parterna träffade avtalet, bestående av Qulindas offert med bilagor, inklusive dessa allmänna bestämmelser.

”Kunden” avser den part som tecknat Avtalet med Qulinda.

”Kundens Data” avser de data eller annan information som Kunden eller Användare eller annan på uppdrag av Kunden eller Användare ställer till Qulindas förfogande samt resultatet av Qulindas behandling av data.

”Kundens Programvara” avser den programvara som ägs av Kunden eller som Kunden har rätt att nyttja enligt licensavtal och som används i Tjänsten (exempelvis standardprogramvaror och affärssystem).

”Qulinda ” avser Qulinda AB, 559190-9550.

”Specifikation” avser den specifikation över innehållet i Tjänsten som finns i offerten eller på i Avtalet angiven domänadress samt senare skriftligen överenskomna förändringar därav.

”Startdag” avser den dag Tjänsten är tillgänglig för Kunden.

”Tjänsten” avser Qulindas tillhandahållande av molnbaserade tjänster, via internet (dashboard) eller appen (android), som görs tillgängliga över ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät och som specificeras i Avtalet samt senare skriftligen överenskomna förändringar därav.

”Tredjepartssystem” avser sådant system eller tjänst som Kunden nyttjar i anslutning till Tjänsten eller som Tjänsten interagerar med och som Qulinda inte ansvarar för och vars immateriella rättigheter helt eller delvis tillhör annat företag än Qulinda.

”Uppdatering” avser Qulindas tillhandahållande av felrättningar och andra mindre justeringar av Tjänsten inom ramen för Specifikationen.
2. Allmänt om Tjänsten
2.1 Den mellan Kunden och Qulinda avtalade omfattningen av respektive Tjänstens innehåll framgår av Specifikationen.

2.2 Kunden har, inom ramen för Avtalet, rätt till kontinuerliga Uppdateringar av den version av Tjänsten som framgår av Specifikationen. Vad som i övrigt föreskrivs avseende Tjänsten ska alltid gälla även för Uppdatering, såvida annat inte särskilt överenskommits.

2.3 Qulinda har rätt att göra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, utan föregående underrättelse till Kunden, om sådana ändringar inte innebär olägenhet för Kunden. Qulinda har även rätt att företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls 3 månader efter det att Kunden underrättats därom. Kunden har rätt att senast vid sådan ändrings ikraftträdande säga upp Tjänsten till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande eller till den senare dag som anges i uppsägningen, dock senast 3 månader från ändringens ikraftträdande. Qulindas ändringar får inte strida mot överenskomna krav för Tjänsten.

2.4 Qulinda får anlita underleverantör(er) för tillhandahållande av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet och ansvarar i sådant fall för underleverantörers arbete som om arbetet utförts av Qulinda självt.

2.5 Qulinda får tillhandahålla Tjänsten, helt eller delvis, från annat land under förutsättning att Qulinda i övrigt uppfyller villkoren i Avtalet.
3. Qulindas åtaganden avseende Tjänsten
3.1 Qulinda ska, från överenskommen Startdag, tillhandahålla Tjänsten och ansvarar för att Tjänsten finns tillgänglig för Kunden från Startdagen och under den period som följer av Avtalet. I god tid innan den avtalade Startdagen ska Qulinda lämna nödvändiga anvisningar till Kunden så att Kunden kan börja nyttja Tjänsten på Startdagen.

3.2 Qulinda ska utföra sina uppgifter i anledning av Avtalet på ett fackmannamässigt sätt och Tjänsten ska, om inte annat framgår av Specifikationen, tillhandahållas enligt de metoder och standarder som Qulinda normalt tillämpar för denna typ av tjänst.
4. Kundens åtaganden enligt Avtalet m m
4.1 Kunden ska tillhandahålla Qulinda de uppgifter som Qulinda behöver inför Kundens inledande av användning av Tjänsten och ska även löpande lämna de upplysningar och den information som erfordras för att Qulinda ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

4.2 Kunden ansvarar för fel och brister i Kundens Programvara och annan utrustning (innefattande Kundens nätverk, klienter, servrar och annan kommunikations­utrustning).

4.3 Kunden ansvarar för att tillse (i) att Kundens Programvara eller Data inte innehåller skadlig programvara och kod, såsom virus, trojaner, maskar m.m., (ii) att Kundens Data är i det format som parterna överenskommit, och (iii) att Kundens Data inte skadar eller i övrigt inverkar negativt på Qulindas system eller Tjänsten.

4.4 Vad som i punkt ‎6 nedan anges för nyttjande av Tredjepartssystem ska i tillämpliga delar även gälla avseende Kundens Programvara.

4.5 Information om t.ex. inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Qulinda kan komma att tillhandahålla Kunden ska av Kunden behandlas med sekretess i enlighet med punkt 13.
5. Kundens användning av Tjänsten
5.1 Under förutsättning av Kundens rättidiga betalning av överenskomna ersättningar till Qulinda och Kundens fullgörelse av övriga åtaganden enligt Avtalet erhåller Kunden en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i Kundens interna affärsverksamhet.

5.2 Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten eller låta annan än Användare nyttja Tjänsten och är skyldig att följa de instruktioner Qulinda lämnar för Tjänstens användande.

5.3 Kunden ansvarar för Användares nyttjande av Tjänsten.
6. Kunds nyttjande av Tredjepartssystem
6.1 Om Kunden nyttjar Tredjepartssystem i anslutning till Tjänsten ska denna punkt ‎6 tillämpas.

6.2 Kunden ska tillhandahålla Qulinda de uppgifter, data och annat underlag som Qulinda behöver för att Tredjepartssystem som Kunden önskar nyttja ska fungera med Tjänsten. Kunden ansvarar vidare för att nyttjande av Tredjepartssystem sker i enlighet med aktuell leverantörs licensvillkor.

6.3 Vid fel i Tredjepartssystem svarar Kunden för att anmäla felet till leverantören av Tredjepartssystemen och tillse att Qulinda erhåller nödvändiga uppgifter, data och annat underlag för att åtgärda felet. Qulinda ska därvid installera en från leverantören av Tredjepartssystemen erhållen lösning, i den mån det kan ske, förutsatt att detta inte påverkar Tjänsten negativt.

6.4 Kunden ansvarar för att Kundens nyttjande av Tredjepartssystem inte kränker annans upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet.
7. Begränsning av åtkomst till Tjänsten
7.1 Qulinda har rätt att stänga av eller begränsa Kundens åtkomst till Tjänsten, om tillhandahållandet av Tjänsten skadar eller riskerar att skada Qulinda eller tredje man. Qulinda ska snarast möjligt meddela Kunden om denna rätt utnyttjas.
8. Tilläggstjänster
8.1 Parterna kan överenskomma att Qulinda ska bistå Kunden med uppstart av Tjänsten, löpande support eller andra Tilläggstjänster. Villkoren och den Qulinda tillkommande ersättningen för sådana överenskommelser anges i Qulinda vid var tid gällande prislista och övriga villkor för sådana Tilläggstjänster och kan, i förekommande fall, skriftligen överenskommas i ett separat avtal mellan parterna. Föreligger ingen överenskommelse, gäller således prislistan och Qulinda övriga villkor för sådana Tilläggstjänster.
9. Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
9.1 Kunden ska, senast på fakturans förfallodag, betala den ersättning som framgår av fakturan för Qulindas tillhandahållande av Tjänsten. Ersättningen är exklusive moms, andra skatter och pålagor.

9.2 Om parterna inte kommit överens om annat, faktureras avgiften för Tjänsten årsvis i förskott. Eventuella avräkningar och korrigeringar görs på efterföljande faktura. Om parterna kommit överens om viss Qulinda tillkommande ersättning som baseras på arbetad tid eller annan liknande grund (exempelvis avseende Tilläggs­tjänster), sker debitering enligt löpande räkning med avtalade timarvoden samt faktureras månatligen i efterskott. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

9.3 Om Qulinda förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för ska Kunden ersätta Qulinda för sådant merarbete eller merkostnad enligt Qulinda vid var tillfälle gällande prislista eller annars med av Qulinda skäligen fastställt belopp.

9.4 Om annat inte framgår av Avtalet, har Qulinda rätt att årligen (med verkan från 1 januari varje år) justera samtliga avgifter i enlighet med förändringen i det av SBC publicerade Labor Cost Index för tjänstemän (LCI tjm), SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsföretag).

9.5 Om Kunden är i dröjsmål med betalning av Qulinda tillkommande ersättning enligt Avtalet eller i övrigt, har Qulinda rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om Kunden inte betalar det förfallna beloppet senast 10 dagar efter att Qulinda skriftligen underrättat Kunden därom. Om Kunden inte betalat fakturan efter den ovan angivna tidsperioden förflutit, har Qulinda rätt att, efter eget val, (i) varaktigt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten tills full betalning erlagts samt betryggande säkerhet ställts eller förskottsbetalning avseende 3 månadsersättningar betalats eller (ii) säga upp Avtalet i förtid i enlighet med punkt ‎1a) nedan samt, i händelse av förtida uppsägning erhålla ersättning för skada med ett belopp som motsvarar det högsta av (i) hälften av de återstående ersättningarna avseende återstående del av den aktuella avtalsperioden eller (ii) 25 000 kronor.
10. Immateriella rättigheter
10.1 Qulinda och/eller dess licensgivare har samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående dokumentation och programvaror.

10.2 Qulinda ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte kränker annans upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet. Qulinda förbinder sig att på egen bekostnad försvara Kunden om tredje man riktar krav eller väcker talan mot Kunden för intrång i tredje mans rättigheter vid utnyttjande av Tjänsten i Sverige eller annat överenskommet land och ersätta Kunden för det skadestånd och de kostnader som Kunden genom dom eller förlikning kan bli skyldig att betala. Qulindas åtagande förutsätter att Kunden: (i) genast skriftligen underrättar Qulinda om sådant krav, (ii) inte gör några medgivanden om intrång, (iii) ger Qulinda rätt att ensam bestämma över försvaret mot kravet och ensam föra förhandlingar och träffa förlikning samt (iv) bistår Qulinda med behövlig assistans och information.

10.3 Om tredje man gör gällande att nyttjande av Tjänsten strider mot tredje mans rättigheter, ska Qulinda ansvara för att nödvändiga rättigheter erhålls eller att annan programvara anskaffas utan kostnad och med så liten driftstörning som möjligt för Kunden. Qulinda har inget ansvar gentemot Kunden för intrång i tredje mans immateriella rättigheter, utöver vad som anges i punkt ‎2 och punkt ‎10.3. Beträffande ansvar för intrång avseende Kundens nyttjande av Tredjepartssystem ska punkt ‎6.5 tillämpas.

10.4 Kunden ansvarar för att erforderliga rättigheter finns för att kunna använda Kundens Programvara i förhållande till Tjänsten. Kunden förbinder sig att på egen bekostnad försvara Qulinda om tredje man riktar krav eller väcker talan mot Qulinda för intrång i tredje mans rättigheter med anledning av användning av Kundens Programvara i eller för Tjänsten och ersätta Qulinda för det skadestånd och de kostnader som Qulinda kan genom dom eller förlikning kan bli skyldig att betala. Kundens åtagande förutsätter att Qulinda: (i) genast skriftligen underrättar Kunden om sådant krav, (ii) inte gör några medgivanden om intrång, (iii) ger Kunden rätt att ensam bestämma över försvaret mot kravet och ensam föra förhandlingar och träffa förlikning samt (iv) bistår Kunden med behövlig assistans och information. Där tredje man gör gällande att nyttjande av Kundens Programvara strider mot tredje mans rättigheter, ska Kunden ansvara för att nödvändiga rättigheter erhålls. Utöver vad som anges i denna punkt ‎4 samt i punkterna ‎6.5 och ‎11.2 har Kunden inget ansvar gentemot Qulinda till följd av intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
11. Kundens Data
11.1 I förhållandet mellan Qulinda och Kunden har Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data. Qulinda har dock rätt att under Avtalets löptid nyttja Kundens Data för tillhandahållande av Tjänsten. Qulinda har därutöver rätt att för att förbättra och utveckla Tjänsten samt för statistiska och affärsmässiga ändamål nyttja samt delge andra Kundens Data i anonymiserad och/eller aggregerad form, såväl under avtalstiden som efter Avtalets upphörande.

11.2 Kunden ansvarar för att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter och ska hålla Qulinda skadeslös för sådant intrång.
12. Behandling av personuppgifter
12.1 Kunden är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten är Kunden personuppgiftsansvarig och Qulinda personuppgiftsbiträde. Qulinda förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner. Qulinda ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits. Om Qulinda använder underleverantör som behandlar personuppgifter ska Qulinda som ombud för Kunden underteckna ett avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot Kunden följa vad som anges i denna punkt.

12.2 Om tillhandahållandet av Tjänsten innebär att personuppgifter i Kundens Data kommer att överföras till ett land utanför EU/EES ska Qulinda tillse att aktuell underleverantör undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land och Qulinda har som ombud för Kunden rätt att underteckna det avtalet.
13. Sekretess
13.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga godkännande till tredje man, under avtalstiden eller under en tid av 5 år därefter, utlämna uppgifter (i) om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet och som part fått reda på inom ramen för Avtalet, (ii) om Tjänsten och dess innehåll, eller (iii) om parternas affärsrelation i övrigt. Åtagandet om sekretess ska dock inte gälla när part enligt lag är skyldig att lämna ut uppgifter.

13.2 Parterna ansvarar för att personal samt eventuella underleverantörer iakttar sekretess enligt ovan.
14. Ansvar för Tjänsten
14.1 Föreligger fel i Tjänsten som Qulinda ansvarar för, ska Qulinda under kontorstid (8-17) och med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet, om så är möjligt. Om Kunden inte har kunnat nyttja Tjänsten till följd av fel i Tjänsten som orsakats av Qulinda, ska Kunden ha rätt till skälig nedsättning av avgiften hänförlig till Tjänsten för tiden från det att Kunden anmälde felet och till dess att felet blivit åtgärdat.

14.2 Qulindas ansvar omfattar inte fel som beror på:
a) omständighet som Kunden ansvarar för;
b) omständighet utanför Qulindas ansvarsområde för Tjänsten;
c) virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att Qulinda vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt.
15. Anvsvarsbegränsning
15.1 Om part helt eller delvis förhindras eller försenas att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet som parten ej kunna råda över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande, generella avbrott i data- eller telekommunikation, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som angivits ovan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Tjänstens fullgörande till väsentlig del har hindrats under en längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet. Vid frånträde av Avtalet med stöd av denna punkt, ska punkt ‎18 vara tillämplig.

15.2 Parts skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 % av årsavgiften för Tjänsten. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Ansvarsbegränsningen i denna punkt ‎2 gäller inte vid ersättnings­skyldighet enligt punkterna ‎10, ‎11.2 eller ‎13 eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

15.3 Krav på skadestånd ska framställas till motparten senast 3 månader från skadetillfället, annars förlorar parten sin rätt till skadestånd.
16. Avtalsperiod och uppsägning
16.1 Avtalet gäller från och med båda parters undertecknande. Avtalsperioden ska anges i Avtalet. Om avtalsperiod angetts ska denna räknas från Startdagen. Har ingen avtalsperiod angetts i Avtalet gäller Avtalet under 12 månader från Startdagen.

16.2 Om inte annat överenskommits i Avtalet ska uppsägning av Avtalet ske senast 3 månader före utgången av innevarande avtalsperiod. Om uppsägning inte sker förlängs Avtalet varje gång för en ny avtalsperiod om 12 månader.
17. Förtida upphörande
17.1 Utöver de särskilda grunder för Avtalets förtida upphörande som överenskommits äger vardera part rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande om:
a) Den andra parten väsentligen brutit mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan med angivande av vari avtalsbrottet består;
b) Om den andra parten försätts i konkurs, inleder ackords­förhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars får anses vara på obestånd.

17.2 Uppsägande part har rätt att säga upp Avtalet till i uppsägningen angiven tidpunkt, dock senast 3 månader från uppsägningen.
18. Avveckling av Tjänsten
18.1 Då Avtalet upphör har Kunden rätt att, om tillämpligt, erhålla en kopia av Kundens Data. Elektroniska data överlämnas av Qulinda, om Kunden så önskar och i skälig omfattning, i elektroniskt skick (i av Qulinda fastställt standardformat). Qulinda ska efter överföring av Kundens Data radera eller anonymisera Kundens Data.
19. Övriga bestämmelser
19.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske skriftligen genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas kontaktperson till av parterna angivna adresser. Meddelandet ska anses ha kommit den andra parten tillhanda:
a) Om avlämnat med bud; vid avlämnandet;
b) Om avsänt med rekommenderat brev; 3 dagar efter avsändandet för postbefordran;
c) Om avsänt med e-post; vid mottagande av kvittens därpå.

19.2 Avtalet får inte överlåtas utan den andra partens godkännande. Qulinda har dock rätt att, utan Kundens medgivande, överlåta rätt att motta betalning enligt Avtalet.
20. Tillämplig lag och tvist
20.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

20.2 Utan hinder av vad som anges i punkt ‎1 ovan har Qulinda rätt att såvitt avser fordran mot Kunden i anledning i Avtalet ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (eller, i förekommande fall annan behörig myndighet) eller väcka talan i allmän domstol.
Kontaktinformation
Qulinda AB
Norra Ving, Ekhagen 1
532 93 Axvall
Sverige

info@qulinda.com
Qulinda AB
info@qulinda.com
0722-34 16 00
© Qulinda AB 2024